Upravit stránku

I. Základní ujednání

(1)   Právní a obchodní vztahy mezi společností GEROtop spol. s r.o., IČ 272 77 160, se sídlem Kateřinská 589, Stráž nad Nisou, PSČ 46303 (dále jen „dodavatelem) a odběratelem se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP), jakož i ujednáními obsaženými v uzavřené kupní smlouvě. Ujednání sjednaná v kupní smlouvě mají přednost před VOP.

(2)   Se zněním VOP, včetně změn a dodatků, musí být odběratel seznámen, kdy jejich aktuální znění je zveřejněno na webových stránkách dodavatele www.gerotop.cz. Uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje odběratel souhlas s tím, že se VOP stávají pro obě smluvní strany závazné a jsou nedílnou součástí smluvního vztahu.

 

II. Uzavření smluvního vztahu, nabídka, objednávka, kupní smlouva

(1)   Nabídky dodavatele nejsou závazné, mají pouze informativní charakter a slouží jako podnět k učinění objednávky odběratelem a k uzavření kupní smlouvy. Rovněž technické popisy a údaje v nabídkách a propagačních materiálech jsou informativní povahy a nejsou závazné při pozdějším uzavření smluvního vztahu.

(2)   Odběratel vyjadřuje svůj zájem o uzavření kupní smlouvy s dodavatelem učiněním „objednávky“, z která musí být patrné, kdo ji činí, jaké zboží požaduje, jeho jasnou specifikaci, požadované množství, požadovaný způsob dodání. Objednávka musí být učiněna buď osobně na adrese sídla dodavatele, anebo písemnou formou, kdy pro zachování písemné formy postačí i objednávka zaslaná prostřednictvím e-mailu či faxu. Údaje na objednávce musí být zřetelně čitelné a nesmí být přepisovány či škrtány.

(3)   Ze strany dodavatele následně dojde k písemnému potvrzení (akceptaci) objednávky odběratele, kdy opět postačuje i akceptace formou emailu či faxu. Smluvní vztah mezi dodavatelem a odběratelem je uzavřen okamžikem doručení akceptace odběratelovi.
Smluvní strany sjednaly, že akceptace se považuje za doručenou nejdéle třetí den po jejím odeslání.
 

III. Kupní cena, platební podmínky, fakturace

(1)   Ceny dodávaného zboží a služeb jsou primárně stanoveny na webových stránkách dodavatele (www.ekg-gerotop.cz, www.prostupy.cz, www.naradi-roller.cz a www.hurner.cz), konečná cena je stanovena dohodou smluvních stran. Ceny stanovené na webech jsou uvedeny bez DPH s tím, že dodavatelem jsou pravidelně aktualizovány a dodavatel si vyhrazuje právo na jejich změnu. Ke kupní ceně se připočítává DPH ve výši zákonné sazby v době poskytnutí zdanitelného plnění.

(2)   Dodavatel je oprávněn odběrateli na základě individuálního ujednání v kupní smlouvě modifikovat cenu, poskytnout slevu či rabat. Pro případ kalkulace zakázek většího rozsahu dodavatel odběrateli doporučuje poptání kompletního množství zboží.

(3)   Dodavatel vyúčtuje cenu za dodané zboží a služby fakturou, která musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných předpisů. Fakturu dodavatel zašle poštou, případně ji předá odběrateli proti podpisu při dodání zboží. Splatnost faktury je smluvními stranami sjednána v kupní smlouvě. Pokud kupní smlouva údaj splatnosti neobsahuje, platí, že faktura je splatná ve lhůtě 14 dní ode dne odeslání faktury odběrateli.

(4)   Odběratel je povinen uhradit vyúčtovanou cenu v termínu její splatnosti. V případě prvního odběru zboží je odběratel povinen platbu provést buď v hotovosti při dodání zboží k rukám dodavatele, dobírkou, či prostřednictvím zálohové faktury.

(5)    Je-li odběratel v prodlení s platbou kupní ceny, má dodavatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý byť i jen započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do pěti dnů ode dne jejího písemného uplatnění ze strany dodavatele u odběratele.

(6)   Nárok dodavatele na smluvní pokutu se nedotýká jeho nároku požadovat na odběrateli případnou náhradu škody v plné výši.

(7)    Prokáže-li se po uzavření smlouvy, že se odběratel dostal do platební neschopnosti nebo je-li ohledně jeho osoby zahájeno insolvenční řízení, konkursní řízení nebo soudní či mimosoudní vyrovnání, je dodavatel bez vlivu na ostatní práva oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 

IV. Dodací termíny, dodací lhůty a dodací podmínky

(1)   Objednané zboží může odběratel dle vlastní volby osobně odebrat na adrese sídla dodavatele, nebo mu může být dodáno prostřednictvím přepravní společnosti, či v rámci rozvozu dodavatele. 

(2)   Pokud není kupní smlouvou stanoveno jinak, zboží je dodáno odběrateli na náklady odběratele a při dodání kompletního systému na náklady dodavatele.

(3)   Dodavatel je povinen dodat odběrateli zboží v dodacích lhůtách či termínu sjednaném v kupní smlouvě. Odběratel je povinen převzít zboží i před sjednaným termínem dodání. Dodací lhůta se prodlužuje o období, po které je odběratel v prodlení s poskytnutím součinnosti při převzetí zboží. Dodací lhůta se dále prodlužuje o dobu, po kterou nastanou okolnosti vylučující odpovědnost (tzv. vyšší moc).

(4)   Zjistí-li dodavatel, že sjednanou dodávku nestihne v dodací lhůtě či termínu splnit, je povinen o tom odběratele informovat a sdělit mu důvod a předpokládanou délku prodlení. Odběratel je v takovém případě povinen poskytnout dodavateli přiměřenou dodatečnou lhůtu ke splnění povinnosti dodat zboží. Nesplní-li dodavatel povinnost dodat zboží odběrateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je odběratel oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 

V. Jakost, záruka a odpovědnost za vady

(1)   Dodavatel odpovídá za to, že zboží bude odběrateli dodáno ve stavu způsobilém pro použití ke smluvenému účelu či k účelu obvyklému a že má smluvené či obvyklé vlastnosti a že v takovémto stavu bude po dobu trvání záruční lhůty. Dodavatel poskytuje záruku na zboží od dodání zboží v délce:

         - pěti let na potrubí

         - deseti let na geotermální vertikální sondy

         - až dvaceti pěti let na sortiment prostupů

         - v délce jednoho roku na ostatní sortiment včetně rozdělovačů, vystrojených jímek.

(2)   Odběratel je povinen dodané zboží či výrobky užívat výhradně v souladu s návody na použití, upozorněními a pokyny dodavatele či výrobními předpisy, přiloženými ke zboží při jeho dodání. Dodavatel nepřebírá odpovědnost za vady či škody vzniklé v důsledku neodborného používání zboží či výrobků v rozporu s výše uvedenými dokumenty, chybnou manipulací, či způsobené vnějšími událostmi.

(3)   Nároky z vad zjevných, zjistitelných při dodání zboží, je odběratel povinen uplatnit u dodavatele ihned při dodání zboží sepsáním reklamačního protokolu s dopravcem, nebo písemnou reklamací učiněnou bez zbytečného odkladu po dodání zboží po prohlídce zboží odběratelem, nejpozději však do 3 dnů od dodání zboží. Nároky z vad skrytých může odběratel u dodavatele uplatnit do konce záruční lhůty, a to písemnou reklamací.
 

VI.Výhrada vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

(1)   Vlastnictví k dodanému zboží přechází na odběratele teprve okamžikem úplného a řádného zaplacení kupní ceny dodaného zboží. Do této doby je výlučným vlastníkem zboží dodavatel a je oprávněn s ním volně nakládat a užívat jej.

(2)   Nebezpečí náhodné zkázy a škody na zboží přechází na odběratele okamžikem jeho převzetí od dodavatele, případně okamžikem předání zboží ze strany dodavatele přepravci. Škoda na zboží, která vznikla po přechodu jejího nebezpečí na odběratele, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit dodavateli kupní cenu.
 

VII. Všeobecná ustanovení

(1)   Pokud je některé ustanovení těchto VOP neplatné či neúčinné či se stane neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena a v platnosti. Smluvní strany jsou povinny neplatné či neúčinné ustanovení nahradit ustanovením platným a účinným, které je svým obsahem a právními důsledky srovnatelným.

(2)   Právní vztahy mezi smluvními stranami založené kupní smlouvou a těmito VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem.

(3)   Odběratel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu dodavatele postoupit jakékoli své pohledávky či práva za dodavatelem jinému subjektu. Postoupení práv či pohledávek učiněná bez souhlasu dodavatele jsou právně neúčinná.

(4)   Tyto VOP nabývají vůči smluvním stranám účinnosti dnem podpisu kupní smlouvy.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k zajištění své funkčnosti a analýze návštěvnosti soubory cookie. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s jejich využívaním. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti